De onderstaande veel gestelde vragen gaan over de investeringen van Coca-Cola in gezondheid en welzijn, onze partnerships en onderzoeken, zoals we die eind 2017 openbaar hebben gemaakt.

Lees voor meer informatie deze blog van Richard Schlasberg, Country Manager van Coca-Cola Nederland. Lees de richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van welzijn en het inschakelen van derden.

           ALGEMEEN

 1. Wat is het doel van deze bekendmaking?
 2. Welke aanpassingen werden er sinds december 2016 gemaakt?
 3. Welke andere stappen zal The Coca-Cola Company zetten voor meer transparantie over haar partnerships en onderzoek?
 4. Waarom geven jullie deze informatie nu vrij?
 5. Welke informatie maakt deel uit van het overzicht?
 6. Wat bedoelen jullie met ‘partnerships’?
 7. Wat verstaan jullie onder ‘research’?

  WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

 8. Doet The Coca-Cola Company onderzoek naar gezondheid en welzijn?
 9. Waarom financiert The Coca-Cola Company onderzoek?
 10. Wat is The Coca-Cola Foundation en in hoeverre is er sprake van een verschil met The Coca-Cola Company?  
 11. Jullie geven met deze openbaarmaking inzicht in jullie financiële activiteiten, maar hoe weten we zeker dat dit overzicht volledig is?
 12. Waarom financiert Coca-Cola gezondheids- en medische organisaties?
 13. Wordt van de organisaties die financiële steun ontvangen van Coca-Cola verwacht dat zij reclame maken voor de producten van Coca-Cola?

  OVERGEWICHT

 14. Gelooft Coca-Cola dat het een bijdrage levert aan het tegengaan van overgewicht?
 15. Welke stappen neemt Coca-Cola Nederland om overgewicht te helpen voorkomen?

ALGEMEEN

1. Wat is het doel van deze bekendmaking? 

Deze bekendmaking stelt ons in staat om informatie te delen over onze financiële ondersteuning aan onderzoek naar en partnerships gericht op gezondheid en welzijn. Het bevat ook een overzicht van de gezondheidsprofessionals en wetenschappelijke deskundigen met wie we vol trots hebben samengewerkt in de afgelopen vijf jaar. We willen openheid van zaken geven over onze financiering van wetenschappelijk onderzoek en onze ondersteuning van partijen die zich richten op gezondheid en welzijn. We zijn hier altijd open over geweest, maar deze website maakt de informatie eenvoudig toegankelijk. De website wordt ieder jaar geactualiseerd.

We ontvangen graag je feedback op en vragen over onze inspanningen. Je kan contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: cocacolacommunicatie@coca-cola.com.

2. Welke aanpassingen werden er sinds december 2016 gemaakt? 

Onze geactualiseerde totale investering in wetenschappelijk onderzoek en partnerships bedraagt tussen 1 januari 2010 en 30 september 2017 3.508.060,52 euro. Deze financiering omvat steun van The Coca-Cola Foundation, Coca-Cola Nederland en een van haar takken of dochterondernemingen in de periode van 1 januari 2010 tot en met 30 september 2017. Tussen 30 september 2016 en 30 september 2017 is er een bedrag van 439.836 euro geïnvesteerd in partnerships.

3. Welke andere stappen zal The Coca-Cola Company zetten voor meer transparantie over haar partnerships en onderzoek?

Het delen van informatie over onze financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek en partnerships op het gebied van gezondheid en welzijn is een eerste stap als onderdeel van onze bredere inspanningen om nog meer transparantie te bieden. Deze openbaarmaking heeft tot doel deze informatie te verstrekken en we zullen hiervan jaarlijks een update publiceren. Begin 2016 zijn we begonnen met de implementatie van nieuwe richtlijnen die afbakenen hoe ons bedrijf financiële steun zal verlenen aan wetenschappelijk onderzoek en partnerschappen op het gebied van welzijn. Lees hier meer. 

4. Waarom maken jullie deze informatie nu bekend?

We willen open zijn over onze financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek en partnerschappen op het gebied van gezondheid en welzijn. In september 2015 hebben onze collega’s in de Verenigde Staten een overzicht gepubliceerd van partnerships op het gebied van gezondheid en welzijn, de financiering van onderzoek en individuele professionals sinds 2010 en donaties die zijn gedaan namens de Coca-Cola Foundation, die zich wereldwijd richt op de ondersteuning van maatschappelijke programma’s. Coca-Cola Nederland heeft sinds december 2015 besloten dit voorbeeld te volgen. Hierbij willen we benadrukken dat we in Nederland uitsluitend betrokken zijn bij partnerships op het gebied van gezondheid en welzijn. De donaties aan dit soort Nederlandse projecten zijn gedaan namens The Coca-Cola Foundation. In Nederland is in de afgelopen periode geen sprake geweest van individuele financiële steun aan of betrokkenheid bij onderzoek. Aan het eind van elk jaar communiceren we over investeringen in partnerships van Coca-Cola Nederland en de donaties die The Coca-Cola Foundation in Nederland heeft ondersteund.

We ontvangen graag je feedback en vragen. Je kan contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: cocacolacommunicatie@coca-cola.com.  

5. Welke informatie maakt deel uit van het overzicht? 

We hebben gegevens toegevoegd over financiering die is verstrekt door The Coca-Cola Company, of één van haar bedrijfsonderdelen of vertakkingen, of door The Coca-Cola Foundation voor partnerships op het gebied van gezondheid en welzijn aan juridische entiteiten die zijn gevestigd in Nederland.

Van het overzicht maakt geen financiering deel uit die is verstrekt aan entiteiten die niet in Nederland zijn gevestigdDaarnaast zijn uitgesloten:

 • wetenschappelijk onderzoek over ingrediënten, verpakkingen, producten of merken die geen relatie hebben met voedselconsumptie, voeding en gezondheid of met lichaamsbeweging;
 • wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingen op het terrein van nieuwe ingrediënten, verpakkingen, producten of merken;
 • betalingen aan derde partijen en dienstverleners op het gebied van mediaservices, advertenties en logistiek ter ondersteuning van partnerships op het gebied van gezondheid en welzijn die in het overzicht zijn opgenomen;
 • betalingen lager dan 500 euro in totaal op jaarbasis.

Je kan alle details van wat wel en niet wordt vermeld in ons overzicht raadplegen.

6. Wat bedoelen jullie met ‘partnerships’?

Voor het samenstellen van dit overzicht gebruiken we de term ‘partnership’ in een informele betekenis, verwijzend naar onze relaties met entiteiten die in Nederland zijn gevestigd en die financiële steun hebben ontvangen van The Coca-Cola Company, één van haar bedrijfsonderdelen of vertakkingen, of The Coca-Cola Foundation ter ondersteuning van programma’s op het gebied van gezondheid en welzijn en voor communicatieactiviteiten tussen 2010 en 2017.  

7. Wat verstaan jullie onder ‘research’?

Dit overzicht heeft betrekking op onze financiële steun aan extern onderzoek gerelateerd aan eet- en drinkpatronen, gezondheid, voeding of lichaamsbeweging. Voor Coca-Cola Nederland geldt overigens dat in deze periode géén sprake geweest van individuele financiële steun aan of betrokkenheid bij onderzoek.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

8. Doet The Coca-Cola Company onderzoek naar gezondheid en welzijn?

The Coca-Cola Company voert niet zelf onderzoek uit naar gezondheid en welzijn. We geven er de voorkeur aan om wetenschappelijke inspanningen door onafhankelijke en gerenommeerde onderzoeksinstellingen en universiteiten te ondersteunen. Zoals we hebben uiteengezet in het overzicht dat we hebben gepubliceerd, bevindt zich hieronder een aantal van ’s werelds meest toonaangevende universiteiten, instituties en organisaties. De organisaties en onderzoekers waarmee we samenwerken, krijgen veel erkenning in hun vakgebied. Zij passen strikte wetenschappelijke maatstaven en procedures toe voor de opzet en uitvoering van hun onderzoek, waaronder het stellen van grenzen aan de financiële bijdragen die zij voor dit onderzoek ontvangen. 

De steun die we in het verleden hebben gegeven aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van welzijn heeft wetenschappelijk geldige resultaten opgeleverd. Maar we zijn ons er ook van bewust dat we een aantal van de vragen, die worden gesteld wanneer wij de enige financier zijn, kunnen voorkomen.

Begin 2016 zijn we begonnen met het implementeren van een reeks nieuwe richtlijnen die afbakenen hoe ons bedrijf steun zal verlenen aan wetenschappelijk onderzoek en partnerschappen op het gebied van welzijn. Lees hier meer. 

9. Waarom financiert The Coca-Cola Company onderzoek?

We geloven dat de financiering van onderzoek onderdeel zou moeten zijn van de wijze waarop een maatschappelijk verantwoorde onderneming dient te opereren. Als één van ’s werelds grootste producenten van dranken, waarvan de producten door veel mensen worden geconsumeerd, vinden we dat een verantwoordelijkheid hebben om ons begrip te vergroten van de rol die onze dranken spelen in het voedingspatroon, evenals van de effecten die lichaamsbeweging kan hebben.

We zullen doorgaan met het financieren van belangrijk onderzoek, maar zullen er in de toekomst op toezien dat dit op een meer transparante manier gebeurt, waarbij we er zeker van kunnen zijn dat we ons richten op gebieden die relevant en geloofwaardig zijn voor ons bedrijf. We zullen ook blijven waarborgen dat de onafhankelijke wetenschappers met wie we samenwerken volledige controle behouden over hun werkzaamheden en openheid van zaken geven over de financiering die zij ontvangen in alle publicaties en openbare presentaties van hun onderzoeksgegevens.

The Coca-Cola Company financiert onderzoek waarvan we overzichten op onze website hebben gepubliceerd, om vraagstukken te onderzoeken die betrekking hebben op onze producten en onze kennis van overgewicht te vergroten. We hebben deze financiering verstrekt aan onafhankelijke en gerenommeerde professionals en instituties. Deze wetenschappers:

 • dienen onderzoek te doen dat objectief, transparant en feitelijk is
 • dienen een goed beargumenteerde hypothese op te stellen en onderzoek te verrichten dat relevante vragen beantwoordt, in plaats van toe te werken naar een gewenste uitkomst
 • hebben volledige controle over de vormgeving van hun onderzoek, uitvoering en verzameling, analyse en interpretatie van data
 • worden aangemoedigd te publiceren en
 • dienen hun financieringsbronnen bekend te maken in alle publicaties en publieke presentaties van wetenschappelijke gegevens

Wij vinden dat het steunen van onderzoek een belangrijk onderdeel is van de manier waarop verantwoordelijke bedrijven zouden moeten opereren. Als drankenfabrikant vinden we het nodig om steun te verlenen aan het lopende wetenschappelijke onderzoek dat verband houdt met onze dranken, ingrediënten en de gezondheid van mensen. We kijken echter naar mogelijke aanpassingen van onze werkwijze als het gaat om de financiering van wetenschappelijk onderzoek en partnerschappen op het gebied van welzijn.

Begin 2016 zijn we begonnen met het implementeren van een reeks nieuwe richtlijnen die afbakenen hoe ons bedrijf steun zal verlenen aan wetenschappelijk onderzoek en partnerschappen op het gebied van welzijn. Lees hier meer.

10. Wat is The Coca-Cola Foundation en in hoeverre is er sprake van een verschil met The Coca-Cola Company?  

The Coca-Cola Foundation is het belangrijkste internationale liefdadigheidsfonds van The Coca-Cola Company en is in 1984 opgericht in de Verenigde Staten als een geregistreerde liefdadigheidsorganisatie. The Coca-Cola Company heeft als missie om jaarlijks één procent van de gegenereerde omzet te doneren, een groot deel hiervan gebeurt via The Coca-Cola Foundation.  

De ondersteuning is gericht op drie gebieden: Water (conservering, sanitaire voorzieningen, noodhulp na natuurrampen), Vrouwen (vergroten economische weerbaarheid) en Welzijn (actieve leefstijl, jongereneducatie en ontwikkeling). Klik hier voor meer informatie over The Coca-Cola Foundation.

11. Jullie geven met deze openbaarmaking inzicht in jullie financiële activiteiten, maar hoe weten we zeker dat dit overzicht volledig is?

We hebben alles in het werk gesteld om inzicht te geven in alle financiële bijdragen die voldoen aan de criteria om in dit overzicht te worden opgenomen. Als wij onverhoopt hebben nagelaten financiering te vermelden die toch aan deze criteria voldoet, zullen we dit opnemen in één van onze toekomstige updates die we jaarlijks zullen publiceren. 

12. Waarom financiert Coca-Cola gezondheids- en medische organisaties?

We werken samen met vooraanstaande experts en organisaties, zodat we door naar hen te luisteren, kunnen leren van hun ruime ervaring en onafhankelijke expertise. Zij kunnen ons belangrijke inzichten verstrekken die relevant zijn voor onze producten en ingrediënten. Dit helpt ons om ons begrip hiervan te vergroten en onze zakelijke activiteiten hierop af te stemmen en meer keuze te bieden aan consumenten.

We ondersteunen ook uiteenlopende organisaties, omdat zij programma’s ontwikkelen, uitvoeren en promoten gericht op gezondheid en welzijn en hiervan een duidelijke voorstander zijn. 

Begin 2016 zijn we begonnen met de implementatie van nieuwe richtlijnen die afbakenen hoe ons bedrijf financiële steun zal verlenen aan wetenschappelijk onderzoek en partnerschappen op het gebied van welzijn. Klik hier voor meer informatie.

13. Wordt van de organisaties die financiële steun ontvangen van Coca-Cola verwacht dat zij reclame maken voor de producten van Coca-Cola?

Nee. Financiering wordt zonder voorwaarden vooraf verstrekt met als doel de missie en doelstellingen van de organisatie te ondersteunen. 

OVERGEWICHT

14. Gelooft Coca-Cola dat het een bijdrage levert aan het tegengaan van overgewicht?

Coca-Cola heeft toegezegd een rol te zullen spelen bij het aanpakken van problemen op het gebied van gezondheid en welzijn, zoals het voorkomen van overgewicht en vraagstukken die hiermee raakvlakken hebben.

We hebben deze uitgangspunten in onze productontwikkeling toegepast. In Nederland bieden we als The Coca-Cola Company nu 11 merken aan en van de meeste frisdranken met suiker die we verkopen, is een calorievrij of een laag-calorie alternatief verkrijgbaar. Van drie merken is geen calorievrij of caloriearm alternatief beschikbaar: Appletiser, Minute Maid en Kinley. Ook hebben we verschillende verpakkingsgroottes geïntroduceerd, vermelden we in overzichtelijke kleurencodes informatie over de samenstelling van onze producten op de etiketten van al onze flessen en blikjes. Daarnaast investeren we in de marketing van caloriearme of calorievrije alternatieven van onze dranken.

We hebben verschillende partnerships gefinancierd met maatschappelijke organisaties om onze kennis op het gebied van gezondheid en welzijn, waaronder lichaamsbeweging, te vergroten. We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen zich afvragen of dit passend is en of we hierover voldoende openheid van zaken geven.

15. Welke stappen neemt Coca-Cola Nederland om overgewicht te helpen voorkomen?

We willen onderdeel zijn van een oplossing die helpt bij het tegengaan van overgewicht en we geloven in de positieve effecten van een gematigde consumptie en lichaamsbeweging als onderdeel van een evenwichtige leefstijl. We hebben een aantal doelen gesteld om een positieve maatschappelijk impact te maken op lokale gemeenschappen.

Om deze doelen te realiseren en onze verantwoordelijkheid te nemen voor het verbeteren van de volksgezondheid komen we regelmatig samen met de overheid en andere partijen, waaronder wetenschappers, gezondheidsprofessionals, NGO’s en liefdadigheidsorganisaties. 

Deze discussies en partnerships helpen ons om als bedrijf invulling te geven aan onze activiteiten, maar ook verbeteringen te realiseren die effect hebben op de gehele sector.

 • We zijn vastbesloten onze verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van gezondheid en welzijn en nemen stappen om een gematigde consumptie te stimuleren. Zo bieden we een ruim assortiment, zodat consumenten een bewuste en weloverwogen keuze kunnen maken.
 • In Nederland bieden we nu 11 merken aan en van de meeste frisdranken met suiker die we verkopen, is een calorievrij of een laag-calorie alternatief verkrijgbaar. 
 • In de afgelopen tien jaar heeft Coca-Cola in Nederland een caloriereductie van 10 procent gerealiseerd. Ons doel is in 2020 15 procent minder calorieën ten opzichte van het basisjaar 2012 in de markt zetten (van het gewogen gemiddelde hoeveelheid calorieën per 100 ml).
 • We willen dat consumenten blijven genieten van onze producten, maar wel met de verpakkingsgrootte, het aantal calorieën en de inhoud die passen bij hun leefstijl. De consument kiest bewust en koopt producten die passen bij zijn of haar leven, of dat nu water is, vruchtensap of frisdrank met of zonder calorieën.
 • We luisteren naar de vragen en voorkeuren van de consument en passen dit toe in innovaties die ook aansluiten bij onze ambitie om keuze te bieden. Zo hebben we in 2015 Coca-Cola life in Nederland geïntroduceerd, dat is gezoet met ingrediënten van natuurlijke oorsprong en bevat een derde minder suiker en calorieën1. In 2016 is de daaropvolgende generatie Coca-Cola life op de markt gebracht met 45% minder suiker en calorieën2
 • Coca-Cola richt zich in haar reclame-uitingen niet op kinderen onder de 13 jaar. Coca-Cola leeft de richtlijnen na van UNESDA - de Europese brancheorganisatie voor frisdranken - die rechtstreeks op jonge kinderen gerichte reclame afwijst. Verder neemt Coca-Cola de richtlijnen van nationale en internationale organisaties - zoals de Gezondheidsraad, het Voedingscentrum en de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) - in acht.
 • Coca-Cola Nederland is met haar producten niet aanwezig op basisscholen. Als partij van het Akkoord Gezonde Voeding in Scholen hanteren we ook een strikte gedragscode in het voortgezet onderwijs en het MBO.
 • Op middelbare scholen bieden we nu nog een breed en gevarieerd assortiment aan, met extra nadruk op light dranken, waters en vruchtensappen. In het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen hebben we afgesproken dat we - samen met cateraars, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties - het aanbod van eten en drinken op scholen de komende periode nog gevarieerder en passend binnen de richtlijnen van het Voedingscentrum gaan maken. Eind 2018 stoppen Nederlandse frisdrankproducenten met de verkoop van traditionele, suikerhoudende frisdranken op middelbare scholen. Ook Coca-Cola Nederland gaat hier natuurlijk in mee en is positief over de ontwikkeling.
 • Coca-Cola Nederland wil meedenken over een oplossing voor overgewicht. Hierover gaan we graag in gesprek met andere bedrijven, overheden en partners, maar ook met de consument. We geloven dat overgewicht mede veroorzaakt wordt door een verstoord evenwicht tussen de opname en de verbranding van calorieën. Onze ondersteuning van programma’s als Olympic Moves en het Jeugdsportfonds zijn voorbeelden van manieren van hoe we in Nederland mensen op een positieve manier aanmoedigen aan lichaamsbeweging te doen.

1 33 procent minder calorieën vergeleken met het gemiddelde van de cola’s met suiker in de Benelux, door een vermindering van suikers met 33 procent dankzij het gebruik van zoetstoffen uit stevia

45% minder calorieën vergeleken met het gemiddelde van de cola’s met suiker in de Benelux, door een vermindering van suikers met 45% dankzij het gebruik van stevia extract (steviolglycosiden).